Факультет дипломатики

Diplomatics - special historical discipline that studies the flow, form, content, performance, history of the text, the fate of archival documents. Latin Diplomatics - is related to diplomats. Subjects given work of Jean Mabilona 1681. Diplomatics impossible without hermanevtyky (analysis of the content of the document). The origin of diplomatics as a science began in the late Middle Ages.

Diplomatics discipline that studies the structure of government and notarized legal documents. It is closely linked with the archive. Diplomatics task is to analyze the authenticity of the document base, which are the formal elements containing palaeographical structure and legal form of the document. Thus the origin can be traced back to the seventeenth century, although today diplomatics contains various aspects of documentary analysis, whose main aim is cataloging and standardization of documentary forms. This priority Heads of diplomatic missions who have the right to sign official document's of the Court.

Дипломатика - спеціальна історична дисципліна, яка вивчає потік, форму, зміст, продуктивність, історію тексту, долю архівних документів. Дипломатика це все що пов'язано з дипломатами. Засновником цього напрямку вважають Жан Мабільона 1681 , дипломатика не можлива без герменевтики (аналіз змісту документа, містецтво тклумачення ). Походження дипломатики як науки почалося в кінці середньовіччя.

Дипломатика дисципліна, яка вивчає структуру створення і нотаріально завірених юридичних документів. Вона тісно пов'язана з архівом. Завдання дипломатики полягає в тому, щоб проаналізувати справжність документа , бази, які є формальними елементами, що містять палеографічну структуру і правову форму документа. Таким чином, походження можна простежити до сімнадцятого століття, хоча сьогодні дипломатика містить різні аспекти документального аналізу, основною метою яких є каталогізація і стандартизація документальних форм. Це пріоритет глав дипломатичних місій, які мають право підписувати офіційні документи у Суді. https://www.facebook.com/PeopelDA/