Факультет філології

Філоло́гія (грец. φιλολογία; від грец. φίλος — любов і грец. λόγος — слово, учення) — сукупність (єдність) гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам'яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Дисципліни edit

Вступ до мовознавства edit

Предметом розгляду є сутність мови, система і структура мови, процеси розвитку й функціонування мов, зіставний аналіз даних української мови з іншими слов’янськими та мовами романської і германської груп індоєвропейської сім’ї.

Ділова українська мова edit

Метою навчальної дисципліни «Ділова українська мова» є формування системи знань із специфіки української професійної мови, оволодіння мовною культурою професійного спілкування, удосконалення культури усного й писемного мовлення студентів, засвоєння основних відомостей із діловодства.

Українська мова edit

 • Фонетика
 • Графіка
 • Морфологія
 • Морфеміка
 • Словотвір
 • Синтаксис
 • Лексикологія і лексикографія
 • Пунктуація
 • Стилістика

Сучасна українська літературна мова edit

Мета - сприяння підвищенню культури мовлення студентів, виробленню і дальшому удосконаленню їх орфографічних і пунктуаційних навичок.

Історія української літературної мови edit

Завдання курсу історії української літературної мови полягає в засвоєнні студентами знань про історичний розвиток української літературної мови, еволюцію її стилів, лексичного складу, граматичної будови, її лексичних, граматичних і правописних норм у зв’язку з історією українського народу та його культури.

Історична граматика української мови edit

Мета полягає в тому, щоб забезпечити наукове розуміння загальних закономірностей та тенденцій становлення фонетичного та граматичного рівнів системи сучасної української літературної мови.

Старослов’янська мова edit

Курс старослов’янської мови становить собою цінний вступ до слов’янського мовознавства і на матеріалі старослов’янської мови закладає основи для порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов.

Українська діалектологія edit

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб, спираючись на дані української діалектології, простежити становлення фонетичного та граматичного рівнів сучасної української літературної мови; висвітлити питання структури української діалектної мови; виявити взаємовідношення між українським діалектами на різних рівнях мовної структури, а також обґрунтувати проблеми класифікації українських діалектів.

Історія української літератури edit

 • Прадавня українська література
 • Давня література
 • Середньовічна українська література
 • Нова українська література (дп. ХVІІІ — поч. ХІХ ст.)
 • Література XIX ст.
 • Література дп. XIX-XX ст.
 • Література пп. XX ст.
 • Література дп. XX ст.
 • Література ХХІ ст.
 • Література української діаспори

Історія зарубіжної літератури edit

 • Антична література
 • Література Середніх віків
 • Література Відродження
 • Література ХVІІ-ХVІІІ ст.
 • Література XIX ст.
 • Література межі XIX-XX ст.
 • Література пп. XX ст.
 • Література дп. XX ст.
 • Сучасна література

Вступ до літературознавства edit

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологічні засади літературознавства, історія та основні напрями його розвитку, закономірності розвитку літератури, основні концепції літературного процесу.

Історія української літературної критики edit

Розглядається виникнення, становлення і розвиток української літературної критик крізь призму естетичної комунікації на тлі методологічних пошуків у Європі; відтворюється рух ідей, оцінок, критеріїв, а також система критичних жанрів, характеризуються особливості різнотипних літературно-критичних дискурсів.

Методика навчання української мови edit

Курс спрямований на засвоєння традиційної методики навчання української мови, її теоретичних положень, практичних рекомендацій та оволодіння новими науково-практичними надбаннями, яких набула ця наука в період відродження національної школи і перебудови освіти в Україні.

Методика навчання української літератури edit

Методика викладання літератури – це наука, що вивчає закономірності викладання літератури в середніх навчальних закладах. У системі інших наук (і вузівських дисциплін) методика викладання літератури якнайтісніше пов’язана з літературознавством і педагогікою, які, власне, й визначають її зміст, мету, предмет, методи дослідження.

Латинська мова edit

Мета - підготувати студентів як фахівців, що володіють латинською мовою як опосередкованим знаряддям для вивчення нових європейських мов, як скарбницею інтернаціональної термінології, як інструментом в опановуванні рідної мови; отримання міцних знань основ латинської граматики, закарбовування в пам’яті певного лексичного запасу, розуміння законів життя мов, розвитку рідної мови.

Психолінгвістика edit

Мета психолінгвістики − опис та пояснення особливостей функціонування мови і мовлення як психічних феноменів із урахуванням взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників соціально-культурної діяльності особистості.

Перекладознавство edit

Дисципліна присвячена найважливішим поняттям, проблематиці, термінології перекладознавства.

Математична лінгвістика (комп'ю́терна лінгві́стика) edit

Ставить за мету вивчення використання математичних моделей для опису природніх мов.