بخش:فارسی

فارسی اتا از چله‌ئون پهلوی زوون هسته. همینتی این زوون دارای چله‌ئون دیگر هم هسته اینجه اول اما فقط به آموزش زوون و ادبیات فارسی دس زمبی.