مهم کلمه ئون چینی edit

Phrases

اره = shi

نا = bu shi

شِما فهمنی؟ = ni ming bai ma

اره. مه فهممبه ! = wo ming bai

نا. مه ره حالی نوونه! = wo bu ming bai

بخشنّی = dui bu qi

بعد از شِما = ni xian qing

ممکن هسته شما یه کاری مه وسّه انجام هادین؟ = you jian shi qing ni bang mang

مشکلی نی‌یه = mei wen ti

Thanks

متشکرم = xie xie

مهم نی‌یه (شه بائه یا وظیفم بی‌یه) = hen le yi

خواهش کامبه= bu ke qi

متشکرم از شمه کومک = gan xie ni de bang mang

این خاری شما ره رسندنه = ni zhen hao

شمه جه قدردانی کامبه = gan xie ni de hou yi

ممنون از همه چیز = gan xie ni wei wo zhun bei de yi qie

ممنون . روز خله خاری بی‌یه = gan xie ni zhe mei hao de yi tian

Apology

شرمنده (بخشنّی) = dui bu qi

لطفآ مه ره ببخش = qing yuan liang

مه متآسفمه که باعث بیمه شما منتظر بموندین = dui bu qi, rang ni jiu deng le

این بی دقتی من را نشان میده = shi wo bu xiao xi

من متآسفم . نمی نوانم شما رو همراهی کنم = dui bu qi , wo bu neng lai

من متاسفم که باعث شدم قرار خودمون رو بهم بزنیم = dui bu qi, shi yue le

من معذرت می خواهم که شما رو در زحمت انداختم = hen bao qian , gei ni dai lai le bu bian

من متآسفم که اینقدر مشکل برای شما درست کردم = hen bao qian , gei ni dai lai le ma fan

مشکلی نیست خودتو ناراحت نکن = qing bie zai yi

مشکلی نیست = mei guan xi

اهمیت ندهید = bu yao jin

Asking agian

لطفآ تکرار کنید = qing zai shuo yi ci

چی ؟ =shen me

لطفآ آرام تر صحبت کنید = qing shuo man dian er

لطفآ بلندتر صحبت کنید = qing shuo da sheng dian er

جدآ ؟ = zhen de ma

آیا شما مطمئن هستید ؟ = mei cuo ma

Basic questions

چرا = wei shen me

کی = shen me shi hou

کاجه؟ = zai na er

چچی؟ = zhe shi shen me

کادومتا = na yi ge

کیه = shi shui ya

چنتا = you duo shao

چنده؟= you duo jiu

چنده دور هسته = yu duo yuan

Saying hello

سلام = ni hao

صبح بخیر = zao an

بعدازظهر بخیر = wu an

غروب بخیر = wan an

چتی هسی =ni hao ma

تا الان همه چیز خار بی‌یه = yi qie bu cuo

مه زیاد بد نیمه = bu tai cha

وقت زیادیه که شما رو ندیمه = hao jiu bu jian le

شمه آشنایی جا خاشبختمه = hen gao xing jian dao ni

خوشحالمه که شما ره دباره ویمبه= hao gao xing zai jian dao ni