بیمارستانا

بیمارستونای مازرونی edit

بیمارتون جایی که ون دله بیمارا ره دوا کانه و همیشگ ون دله طبیب دره



پند پیزشکی edit

اگه تونی بنویسین


کشف جدید edit

اگه تونی بنویسین


جدید بیماریون edit

مواظب بایین آنفولانزای خیئی که تازه در بمو نیرین اینتا بیماری میکزیک دله جه در بمو.


وچون بیماری edit

اگه تونی بنویسین --محک555 13:53, 6 August 2009 (UTC)