تفریگائون

امروز، Friday 3 February سنه 2023 هسه

مازرونی ویکی تفریگائون خوش بمونی

اره تفریگا ایسسه، همه تینن اره تفری ؤ سرگرمی را تودأن؛ تونی داستان و شئر بوینین و یا دیگرؤن همره بازی ؤ موسابقه را دمبدین. اگر بوبؤ، عکس ؤ فیلمای جالیب نی دیگرؤنئبه نوشؤن هدین. .


چیستون
  • اونتا چچیه تَپ کانده توپ کانده زمین ِسیو کانده؟

(گو)

جوک
  • اتا ترک جن کنار جه رد وانه جن گانه: بسم الله... این تا چچی بیه؟
  • اتا مَزرونی مردی ره گنه واحد خورد ته از میثقال چچیه وه گنه : چِس میثقال

.

ضربوالمثل

لوه لاقلی ره گانه ته کینگ سیوئه.

Wbar blue.jpg
بازی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green2.jpg
موسابقه

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

Wbar green3.jpg
اس ام اس

دوندی فرق تو با پنالتي چيچیه؟پنالتي 50 ،50 گوله، ولي ته100در100گولي!

Wbar green1.jpg
دوس یاجی
اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.
Wbar pink.jpg
حوادیث

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

گب زنی

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.

باخی جیگاؤن

اره هله را دنکته، اگر شمه تینین ای بخشه را تودین.