جدید تیکلونژی

تکنولوجی اتا یونانی واژوئه که ونه معنی هنر علم هسه و اینتی تعریف بونه : روش بساتن و به کار بوردن ابزار , دستگاه , ماده , دستگاه و فرایندونی هسه که ادمی راه ر گره بوشاگر هسنه .


اسا تا تونی جدید وسایل ره بنویسین edit