سرفصل:ترمودینامیک مهندسی

ماجد edit

Typical سیستم ترمودینامیکی - که کار آن از مقدار تفاوت دمای دو منبع گرم و سرد به دست می آید.

ترمودینامیک علم بررسی رفتار مواد در برابر کار و انرژی (معمولاً به شکل گرما) است. ترمودینامیک درمورد روش‌های تبدیل انرژی و تغییرات خواص ماده در اثر تبدیل انرژی، تغییر حالت و یا تماس با مواد دیگر بحث می‌کند. ترمودینامیک حالت تعادل سیستم را بررسی می‌کند.

سر فصلهای درس فیزیک (ترمودینامیک)

مفاهیم ترمودینامیک پدیده شناسی CONCEPTS OF THERMODYNAMICS PHENOMENOLOGICAL

فشار و دما PRESSURE AND TEMPERATURE

BLOCK MAIN اول FIRST MAIN BLOCK

سیستم باز OPEN SYSTEM

گازهای ایده آل IDEAL GAS

آنتروپی ENTROPY

BLOCK MAIN دوم SECOND MAIN BLOCK

امواج مکانیکی MECHANICAL WAVES

امواج الکترومغناطیسی ELECTROMAGNETIC WAVES

نوسانات و امواج OSCILLATIONS AND WAVES

تابش موج الکترومغناطیسی ELECTROMAGNETIC WAVE RADIATION

اپتیک هندسی GEOMETRICAL OPTICS

تیوری نور THEORY OF LIGHT

انکسار DIFFRACTION

هیدرواستاتیک HYDRO STATIC

علم نیرو وجنبش آب گونه مایعات ایده آل HYDRODYNAMICS IDEAL FLUIDS