پروژهٔ مهندسی به آموزش و معرفی درس‌های رشته‌های گوناگون مهندسی و معرفی ابزارها و کتاب‌های تاجای ممکن آزاد و فارسی در آن زمینه‌ها می‌پردازد.


مهندسی مدیریت پروژه