అంకగణితము

అంకగణితము edit

దీని ద్వార వస్తువులను లెక్కించవచ్చు మరియు దైనందిన జీవితములో ఉపయోగిన్చవచ్చు.

భాగములు edit