వికివెర్సిటి:శాసన పర్వము

శాసనముEdit

ఈ భాగములో తెలుగు వికివెర్సిటియొక్క శాసనపరమైన విషయాలు చర్చించి నియమాలు మరియు తెలుగు వికివెర్సిటిలో చెయ్యవలిసిన మార్పులు గురించి చర్చించవచ్చు.

ఉప పేజీలుEdit