సంస్కృతం

పరిచయము edit

భారత దేశపు అతిపురాతన భాష ఐన సంస్కృతము శుమారు ౩,౫౦౦ సంవత్సరాల ముందు అవిర్భవించినది. భారతీయ భాషలకు జననీ ఐన ఈ భాష, ప్రపంచ భాషలకు కూడా చాలా యోగదానం చేసినది.

వివరాలు edit

దీని క్రింద లిపి, వ్యాకరణము నేర్చుకోవచ్చు.