รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ
บทเรียน
วิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
หัวข้อ รัฐธรรมนูญ
บท
ยังไม่มี
แบบทดสอบ
ยังไม่มี
ลิงค์อื่น ๆ

categories:รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ เป็นบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบในการปกครองประเทศ ซึ่งมีรูปแบบรัฐธรรมนูญด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

  1. รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  2. รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร