ალგორითმი

ალგორითმი არის მოქმედებათა ერთობლიობის ზუსტი აღწერა, რომელთა მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით შესრულება განაპირობებს დასმული ამოცანის ამოხსნას. ყველა ალგორითმს აქვს თავისი შესრულების დრო. ძირითადად ალგორითმის მუშაობას აფასებენ O („ო“ დიდ) ტერმინებში ანუ იყენებენ ალგორითმის შესრულების დროის ზემოდან შეფასებას. ტერმინი ალგორითმი მე-9 საუკუნის შუა აზიელი მოაზროვნის მუჰამედ ბენ მუსა ალ-ხორეზმის სახელის ლათინურ ტრანსკრიფციას უკავშირდება. როგორც ცნობილია მან ჩამოაყალიბა არითმეტიკული მოქმედებების წესები

ალგორითმული სირთულე edit

ჩამონათვალი სირთულის ტიპი
  მუდმივი სირთულე (არ არის დამოკიდებული მონაცემის ზომაზე)
  ლოგარითმული სირთულე
  წრფივი განტოლება
  ნახევრად-წრფივი განტოლება
  კვადრატული სირთულე
  კუბური სირთულე
  პოლინომური სირთულე
  ნახევრად პოლინომური სირთულე
  ექსპონენციალური განტოლება
  ფაქტორიალი