Biểu diễn một mặt phẳng với một điểm và hai vectơ nằm trên mặt phẳng

PlaneR.jpg

Ngoài ra, mặt phẳng có thể được biểu diễn một cách tham số là tập tất cả các điểm có dạng

trong đó s t thuộc số thực, cho vw là các vectơ độc lập tuyến tính xác định mặt phẳng, và r0 là vector đại diện cho vị trí của một điểm tùy ý (nhưng cố định) trên mặt phẳng. Các vectơ vTemplate:'''w''' có thể được hình dung như các vectơ bắt đầu tại r0 và chỉ theo các hướng khác nhau dọc theo mặt phẳng. Lưu ý rằng v w có thể vuông góc, nhưng không được song song.