Biểu thức đại số

Biểu thức đại số là một biểu thức của nhiều đơn thức đại số cùng với các phép toán thực hiện trên các đơn thức đại số


Phép toán biểu thức đại sốEdit

Phép toán biểu thức đại số được thực thi theo thứ tự sau

1. Ngoặc {} [] ()
2. Lũy thừa  
3. Nhân, Chia X /
4. Công, trừ + -


Đẳng thức đại sốEdit

  •  
 
  •  
 
  •  
 
  •  

Bất đẳng thức đại sốEdit