Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo một góc giữa hai đường thẳng. Góc có ký hiệu .

Angle acute.png


Đơn vị đo lường gócEdit

Đơn vị đo lường của góc là độ (°) hay Rad. Ví dụ góc A bằng 30°, viết:

 

Tương quan giữa độ và radian:

 

Vậy

 
 

Các loại gócEdit

Góc nhọn    
Góc vuông    
Góc tù    
Góc bẹt    
Góc phản    
Góc đầy    

Tương quan góc và cạnh của tam giác vuôngEdit

Cosin    
Sin    
Secant  
Cosecant    
Tang    
Cotang