Góc giữa hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng giao nhau được mô tả bởi , thì góc giữa hai mặt phẳng này được định nghĩa là góc giữa các đường thẳng chứa 2 pháp tuyến của chúng: