Hình tròn

Hình tròn hệ số thực Circle-withsegments.svg Với
R - Bán kính vòng tròn
D - Đường kính vòng tròn
O - Tâm của đường tròn
Hình tròn hệ số phức Euler's formula.svg Với
R - Bán kính vòng tròn
D - Đường kính vòng tròn
O - Tâm của đường tròn