Hoán chuyển tích phân

Phép toán giải tích của một tích phân xác định dùng trong việc Hoán chuyển hệ tóan . Co 2 lọai hóan chuyển sau Hoán Chuyển LaplaceHoán Chuyển Fourier

Hệ thời gian Hệ Laplace Hệ Fourier Hệ Góc độ


Hoán Chuyển LaplaceEdit

Hoán Chuyển Laplace chuyển hệ từ hệ thời gian thực sang hệ số phức

  .  

Thí dụ

     
     


Hoán Chuyển FourierEdit

Hoán Chuyển Fourier , chuyển hệ từ hệ thời gian thực sang hệ số ảo

  .  

Thí dụ