Kinh sách Thiên chúa giáo

Kinh sách Thiên chúa giáo bao gồm các kinh thánh của 3 đạo giáo Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo