Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

Basic Inductor with B-field.svg Onde electromagnetique.svg

Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ

Hàm so sóng điện từ