Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình

Wave.png


Chứng minh

Ứng dụngEdit