Phương trình đạo hàm giảm thiểu

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình


Chứng minh