Portal:ਵਿਗਿਆਨ

 Portal:ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਣੋ ਹਿੱਸਾ ਲਓ 
The Portal:ਵਿਗਿਆਨ Portal

ਵਿਗਿਆਨ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਬਤ ਹਨ!

Featured Resource
ਹਾਇਡਗਾਰਡ ਵੌਨ ਬਿਂਗਨ: ਲਿਬਰ ਡਿਵੀਨੋਮ ਓਪਰਮ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ

ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

  • This learning project offers learnings activities to help us understand the relationship between science and religion.

Concepts to learn include: the nature of science and religion (more...)

Featured Picture
ਘੁੰਮਦੀ ਧਰਤੀ
Categories
no subcategories
Related Portals
ਮੁੱਖ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਫਾਟਕ
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ
ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ

ਵਿਕੀਪੁਸਤਕਾਂ
ਪੁਸਤਕਾਂ

ਕਾਮਨਜ਼
ਮੀਡੀਆ

ਵਿਕੀਖਬਰਾਂ 
ਖਬਰਾਂ

ਵਿਕੀਕੁਓਏਟਸ 
ਮੁਹਾਵਰੇ

ਵਿਕੀਸੋਰਸ 
ਟੈਕਸਟ

ਵਿਕੀਵੋਆਇਜ਼ 
ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਵਿਕੀਡਾਟਾ 
ਡਾਟਾਬੇਸ