Portal:ਵਿਗਿਆਨ

 Portal:ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਣੋ ਹਿੱਸਾ ਲਓ 
The Portal:ਵਿਗਿਆਨ Portal

ਵਿਗਿਆਨ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਬਤ ਹਨ!

Featured Resource
Featured Picture
ਪਿਨਵੀਲ ਗਲੈਕਸੀ
Categories
no subcategories
Related Portals
ਮੁੱਖ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਫਾਟਕ
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ
ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ

ਵਿਕੀਪੁਸਤਕਾਂ
ਪੁਸਤਕਾਂ

ਕਾਮਨਜ਼
ਮੀਡੀਆ

ਵਿਕੀਖਬਰਾਂ 
ਖਬਰਾਂ

ਵਿਕੀਕੁਓਏਟਸ 
ਮੁਹਾਵਰੇ

ਵਿਕੀਸੋਰਸ 
ਟੈਕਸਟ

ਵਿਕੀਵੋਆਇਜ਼ 
ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਵਿਕੀਡਾਟਾ 
ਡਾਟਾਬੇਸ