Portal:လိုꩻခရာႏ သိပ္ပံ

 Portal:လိုꩻခရာႏ သိပ္ပံ သွောန်ထူႏ နွို့ပါငီꩻ 
Portal:လိုꩻခရာႏ သိပ္ပံ ပေါ်တယ်

ကျိုႏဆွမ်ႏဒျာႏ"လိုꩻမု‌ရေꩻသိပ္ပံပေါ်တယ်"သွူ။ ဒလ်တ်ဘောက်ယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏစီႏခြပ်ꩻစီႏစဲဥ်ႏဖေႏသီ ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏတခူႏတခေါဝ်တဲင် အဗွိုန်ပီနုဲင်း"ကျောင်ꩻ"အကိုကအောဝ်ႏဒါႏ အွတ်ꩻတွမ်ႏအင်ꩻတက္ကသိုလ်ႏသွူ။ယိုကိုနောဝ်ꩻနီထွားနွောင်ꩻဒျာႏ လင့်တခူးတခေါဝ်အမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏ၊ကျောင်ꩻဖုံႏ၊သုတေသနစီႏမံႏကိန်ꩻဖုံႏ၊သွဥ်ထူႏမုအနီꩻအရင်ꩻ ပါတွမ်ႏအလောင်းအလင်ဖုံႏသွူ။ လိုꩻမုရေꩻသိပ္ပံဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဖန်ဆင်ꩻဖေႏ လွူꩻထွားအီအတာႏအကျောင်ꩻခရာႏကထွာဒါႏ လိုꩻမုရေꩻအစွိုꩻတွမ်ႏ ယေဘုယျအလꩻနီလိုꩻသီးအပွိုင်အဝွိုင်ဖုံႏသွူ။လိုꩻမုရေꩻအစွိုꩻတဗာႏလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း တကမ္ဘာႏလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻပရိသတ်သီးအတာႏလဲ့နောဝ်ꩻ ဗွိုန်နုဲင်းဒါႏဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ ကအောဝ်ႏစွဲးကမ်းပင်ႏကိုဖေႏဒါႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ပရိုဂရမ်အတာႏ သꩻဝင်ꩻစာႏခရာႏလဲ့ထွာဒျာႏ၊ထွို့ꩻငင်ႏအီခရာႏတဲ့အောဝ်ႏ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ အထွာလွဥ်ထာꩻကျိုꩻစာꩻမုတဗာႏသွူ။ကွပ်လꩻလွဥ်နောဝ်ꩻစားတဲင် ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏအကို လိုꩻမုရေꩻသိပ္ပံပေါ်တာနီဗာႏကထွာဒါႏ အတဥ်ႏအကျတွမ်ႏတကမ္ဘာႏလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻဖုံႏယို တွမ်ႏလုံ့လကျိုꩻစာꩻမုတဲင် နီမဥ်ႏထောင်လွေꩻပညာႏရေꩻတဖူꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏလွောက်ꩻနာႏထွိုက်ငါႏသွူ။သွဥ်တန်ꩻဆရာႏအတာႏ ယိုနောဝ်ꩻထွာဒျာႏယေန်ႏကေႏမုဖဲ့ဆဲင်ႏရာꩻတဲင် ထီႏနေးတဖဲ့ꩻမွေးတားတွော့ꩻ ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါမျိုꩻစွုမ်ႏပညာႏရေꩻဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻယို ကျိုꩻစာꩻသွဥ်ထူႏရုဲင်းရုဲင်းသန်သန် ကလုဲင်းငါႏအကျောင်ꩻခရာႏကျောင်ꩻသားဖုံႏအတာႏ ဖေႏကလွောက်ꩻနာႏတဲင် ဒင်ႏပျꩻနယ်ဗာႏ၊အကျံႏဥာဏ်ႏဟောဝ်ဖေႏဗာႏသွူ။ထွိုက်သင်ꩻရာꩻကျောင်ꩻသားဖုံး ကထွုမ်ႏထောင်ထွားဒါႏ ကမ္ဘာႏလွုမ်းဆဲင်ႏရာႏလိုꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏအလောင်း တွိုႏသꩻမုကအောဝ်ႏဒါႏ မျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏအာကိစ္စအလောင်းနုဲင်းယို တွမ်ႏထာꩻထီႏအဖဲ့ꩻမျိုꩻစွုမ်ႏတဲင် မဥ်ႏလွိုက်ရွေꩻနောဝ်ꩻ လွိုက်ရွေꩻခွင်ꩻဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏဖေႏငါႏသွူ။ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻကျောင်ꩻသားဖုံႏ ပတ်သဲက်တွမ်ႏကဗွိုန်ပီဒါႏပျဿနာႏမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ တွမ်ႏထာꩻထီႏအမျိုꩻမျိုꩻအဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻယို ဖေႏကထွုမ်ႏထွားထောင်သွဥ်ထူႏအီတဲင် ထွာအီကျောင်ꩻသားဖုံႏ ခံႏဗာႏနွန်ႏအာႏ၊ဂြိုလ်ယိုတဖဲ့ꩻကအောဝ်ႏဒါႏ သွဥ်ထူႏလွူꩻထွားဘာႏသာႏဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻယို တွမ်ႏအွိုးဂြိုလ်သူꩻတခေါဝ်နောဝ်ꩻ တဗွိုန်ပီတောဝ်းလို့ဝင်ꩻကွပ်ထီႏထွꩻနောဝ်ꩻစားတဲင် ဝွေꩻသီးအတာႏထွာအီယင်းနွန်ႏအာႏနေနေသွူ။နီသွဥ်းသီးတွမ်ႏနီသွဥ်းသီးအချင်ꩻချင်ꩻ ထာꩻသေနာႏမုယို ဖေႏမာꩻထိုထင်ႏကီအာအာ ကျိုꩻစာꩻလွေꩻနေးနောဝ်ꩻတဲင် ကမ္ဘာႏလွုမ်းကဆဲင်ႏဒါႏလိုꩻမုအပွိုင်အခင်ဖုံႏကို တွမ်ႏထာꩻထီႏအဖဲ့ꩻမျိုꩻစွုမ်ႏစွုမ်ႏတဲင် စွစ်ꩻတနာႏထောင်ထွားအီတာႏ အကျိုꩻကအောဝ်ႏဒါႏနီထာꩻကျိုꩻစာꩻတွမ်ႏထေရဲင်ꩻအာႏယို ကျောင်ꩻသားတွမ်ႏဆရာႏ/ဆရာႏမူႏဖုံႏ ယံကလွဥ်ပါနွို့သော့ꩻနောဝ်ꩻ နီအောဝ်ႏကျိုႏဆွုမ်ႏမောင်ꩻကော့ꩻတသေႏသွူ။Cold war
Social learning

Welcome to the Social Sciences Portal! This dashboard provides you with a division of Wikiversity that is similar to a "school" at a brick-and-mortar university. Here you will find links to various divisions, schools, research projects, learning resources, and so much more.

The Social Sciences were created for the study of social groups and, more generally, human society. This has become an interesting and fascinating endeavour for programs such as Wikiversity that do not cater to just one social group but for a global audience. As a result, the education efforts that we pursue in Wikiversity's Social Sciences Portal should be both specific and universal. For instructors it is recommended that a broad range of material is presented to students such that they are able to pursue academic rigour in a variety of subject areas and not from a culturally-specific point of view. Rather, students should be given options in selecting multiple points of perspective on the various issues that affect the study of global society. Consequently, students will be encouraged to engage in learning multiple perspectives about the same problem-set, as one finds that the approach to subject-matter on one side of the planet is not always the same as it is on the other. Let us hope that both students and teachers will engage in this worthwhile endeavour to explore the various aspects of the global social landscape as we seek to increase our understanding of ourselves and of one another

ကရဲန်ꩻခါꩻ အရွီးအထျꩻ

Script error: The function "lede" does not exist.

ကရဲန်ꩻခါꩻ ထာꩻယောင်ꩻ
အဓိက ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ ပေါ်တယ်
ဝီကီမီဒီယာ

ဝီကီမီဒီယာ ပရေားစဲတ် တဖူးဝေး လယို ဖေႏအာခြာလွေꩻ ဘာႏသာႏခြောင်ႏ ယိုဗာႏလောင်း ဝီခီမီဒီယာထာꩻမာꩻခြပ်ရဲဉ်ႏတဖူးဝေး ဆꩻလယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏစွဲးထဲမ်ဖေႏထဲင်းထဲင်း ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏအကျောင်ꩻခရာႏယိုသွူ:

ဝီခီပီးဒီးယား
လိတ်တောင်ႏဗွေ

ဝီကီလိတ်ဖွူꩻဖုံႏ
လိတ်ဖွူꩻဖုံႏ

အမျာꩻ
မီဒီယာ

ဝီကီထာꩻဟွိုန် 
လိတ်လွီးလယ်ႏ

ဝီကီရွီးထျꩻ 
ငေါဝ်းရာႏဖုံႏ

ဝီကီရွီးခိုႏ 
လိတ်နျꩻဖုံႏ

ဝီကီထာꩻလွေꩻ 
အွောန်ႏနယ်ဖေႏ ထာꩻလွေꩻ

ဝိစ်ဆိဉ်နရီ 
အွောန်ႏထော့ အဓိပ္ပယ်ႏ

ဝီကီဒေတာ 
ဒေတာဘေ့သ် ဒေတာခင်ႏလမ်း