Toán căn

Toán căn là phép toán nghịch đảo của phép toán lủy thừa . Toán căn có ký hiệu

chỉ khi nào có một lủy thừa

Với

. Bậc căn
. Toán căn


Căn 2

Thí dụEdit

 
 


Phép toán cănEdit

Căn và lủy thừa
 
Căn của số nguyên


 
 
 

Căn lủy thừa


 

Căn thương số


 
 

Căn tích số


  =    

Vô căn


 

Ra căn