Toán chia

Phép toán cho biết tỉ lệ của 2 số lượng. Toán chia có ký hệu / . Khi có số đại số a và b, phép toán chia 2 số được viết nhu sau

Từ trên

Với

. Số chia
. Số bị chia
. Toán chia
. Thương số

Thí dụEdit

 
 
 

Phép toán chiaEdit

Toán chia 0
 

Toán chia 1

 
 

Toán chia số nghịch đảo

 
 
Toán chia số nguyên


 
 
 

Toán chia phân số


 
 

Toán chia số ảo


 
 
 
 


 
 
 
 

Toán chia số phức


 
 

Phép toán chia hếtEdit

Khi chia a cho b cho thương số c và số dư r

a chia hết cho b khi   . Vậy  
a không chia hết cho b khi   . Vậy  
Toán chia hết cho 2

Mọi số sau đây đều chia hết cho 2

Số chia hết cho 2 Ký hiệu
Bội số của 2  
Lũy thừa của 2  
Số có số tận cùng bằng 0  

Thí dụ Số chẳn , Mọi số chia hết cho 2 , có ký hiệu 2N . Trong tập hợp số tự nhiên từ 0-9, các số chẳn bao gồm

 
Toán chia hết cho 1
Mọi số chia hết cho 1 đều bằng chính nó
 
Toán chia hết một số cho chính nó
Mọi số chia hết cho chính nó cho thương số bằng 1
 

Số nguyên tố , Mọi số chia hết cho 1 và cho chính nó, có ký hiệu P . Trong tập hợp số tự nhiên từ 0-9, các số nguyên tố bao gồm