Toán học ứng dụng

Đường thẳng nghiêngEdit

Đường thẳng nghiêng ở một góc độEdit

 
 
 
 
 
 
 

Đường thẳng nghiêng cuả một độ dócEdit

 
 
 
  . Hàm số đường thẳng ngang
  . Hàm số đường thẳng dọc
  . Hàm số đường thẳng nghiêng
  . Hàm số đường thẳng nghiêng