Toán trừ

Phép toán lấy đi một số lượng từ một số lượng . Toán trừ có ký hệu - . Khi có số đại số a và b, phép toán trừ 2 số được viết nhu sau

Với

. Số trừ
. Số bị trừ
. Toán trừ
. Hiệu số

Thí dụEdit

 
 
 

Luật toán trừEdit

Giao hoán  
Phân phối  

Phép toán trừEdit

Trừ số đồng dạng  
Toán trừ số nguyên


 
 


Toán trừ phân số


 
 

Toán trừ số ảo


 
 
 


 
 
 

Toán trừ số phức