Đại số

Đại số là một bộ môn toán về Biến số , Hàm số , Biếu thức, Phương trình cùng với các phép toán thực hiện

Biên soạnEdit

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada