Khoa học kỹ thuật

Biên soạnEdit

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada