Babel user information
sl-N Uporabnik govori slovenščino kot materni jezik.
Users by language
Babel user information
en-3 This user has advanced knowledge of English.
Users by language
Babel user information
de-3 Dieser Benutzer beherrscht Deutsch auf hohem Niveau.
Users by language
Babel user information
hr-2 Ovaj suradnik ima osrednje znanje hrvatskog jezika.
Users by language

My home wiki is the Slovene Wikipedia (User MZaplotnik).

Toxic elements (temporary) edit

 1. Projekt:Perkloretilen
 2. Projekt:Kofein
 3. Projekt:Kripton
 4. Projekt:Vinilfluorid /stabiliziran/
 5. Projekt:Heksahidroanilin
 6. Projekt:Svinčev azid
 7. Projekt:Klormetan
 8. Projekt:Klorovodik
 9. Projekt:Kalijev hidroksid, brezvodni
 10. Projekt:Pentanoli
 11. Projekt:Kloral
 12. Projekt:Kavstična soda
 13. Projekt:Dipenten
 14. Projekt:Etilenimin
 15. Projekt:Amonijev perklorat
 16. Projekt:Aminocikloheksan
 17. Projekt:2-ButylOxitol
 18. Projekt:2-Butoksietil-acetat
 19. Projekt:1-Aminopentan
 20. Projekt:Neopentan
 21. Projekt:Talijeve spojine
 22. Projekt:Sulfanilna kislina
 23. Projekt:Strihnin in njegove soli
 24. Projekt:Propilen
 25. Projekt:Natrijev hidroksid, raztopine z več kot 10% NaOH
 26. Projekt:Litij -aluminijev hidrid
 27. Projekt:Kalijev bromat
 28. Projekt:Etilglikol
 29. Projekt:Diizopropileter
 30. Projekt:Etandiol dinitrat
 31. Projekt:Etilenklorhidrin
 32. Projekt:Etilformiat
 33. Projekt:Kalcijev fosfid
 34. Projekt:Magnezijev perklorat
 35. Projekt:Pikraminska kislina
 36. Projekt:Propilacetat
 37. Projekt:Plinsko olje
 38. Projekt:Saje
 39. Projekt:Sulfurilov klorid
 40. Projekt:Stroncijev nitrat
 41. Projekt:Piridin
 42. Projekt:Oktan
 43. Projekt:Natrijev perjodat
 44. Projekt:Natrijev hipoklorit
 45. Projekt:Metilenklorid
 46. Projekt:Metanal
 47. Projekt:Magnezijev nitrat
 48. Projekt:Etilmetilketon
 49. Projekt:Etilacetat
 50. Projekt:Diketen
 51. Projekt:Dietileter
 52. Projekt:Dietilamin
 53. Projekt:Diamilamin
 54. Projekt:Cirkonijev prah
 55. Projekt:Diacetil-peroksid
 56. Projekt:Cinkovi alkili
 57. Projekt:Cikloheksanol
 58. Projekt:Borof trifluorid
 59. Projekt:Berilijev oksid
 60. Projekt:Benzonitril
 61. Projekt:Benzen
 62. Projekt:Aluminijev klorhidrat
 63. Projekt:1-Penten
 64. Projekt:1,4-Dioksan
 65. Projekt:1,4-Diklorbutan
 66. Projekt:1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan/vsi izomeri/HCH, HCH
 67. Projekt:Ogljikov monoksid
 68. Projekt:Arzen in njegove spojine
 69. Projekt:Buteni
 70. Projekt:Nitroglicerin
 71. Projekt:Anilinijev klorid
 72. Projekt:Ogljikov tetraklorid
 73. Projekt:Devterij
 74. Projekt:Butilformiati
 75. Projekt:Cikloheksen
 76. Projekt:Decilalkohol
 77. Projekt:Butilbutirati
 78. Projekt:Bakrov sulfat pentahidrat
 79. Projekt:Brucin
 80. Projekt:Diacetonalkohol
 81. Projekt:Diboran
 82. Projekt:Anilin
 83. Projekt:Oksalna kislina in njene soli
 84. Projekt:Anhidrid ftalne kisline
 85. Projekt:Svinčev tetraetil
 86. Projekt:Trikloreten
 87. Projekt:Trietilamin
 88. Projekt:Trinitrotoluen /TNT/ /2,4,6-trinitrotoluen/
 89. Projekt:Vodik
 90. Projekt:n-Valeraldehid
 91. »Projekt:n-Oktanol«
 92. Projekt:Dietilbenzen
 93. Projekt:Dibrommetan
 94. Projekt:Diklormetan
 95. Projekt:Etanolamin
 96. Projekt:Fluor
 97. Projekt:Formaldehid
 98. Projekt:Fosforjevi kloridi
 99. Projekt:Hidrazin
 100. Projekt:Kalijev dikromat
 101. Projekt:Nitrobenzen
 102. Projekt:Natrijev peroksid
 103. Projekt:Metakrilna kislina
 104. Projekt:Permetrin
 105. Projekt:Difenilmetan-4,4-diizocianat
 106. Projekt:Ciklopentan
 107. Projekt:Cian
 108. Projekt:Brom
 109. Projekt:Benzoilklorid
 110. Projekt:Bencin
 111. Projekt:Žveplovi kloridi
 112. Tittanov(III) oksid
 113. Viniltoluen
 114. N-pentan
 115. Kromov trioksid
 116. Barijev karbonat
 117. Klorpikrin
 118. Dimetilsulfid
 119. Didušikov trioksid
 120. Projekt:Dimetilformamid
 121. Projekt:Dimetilaminoetanol
 122. Projekt:Azbest
 123. Projekt:Dietilenglikol
 124. Projekt:Cianovodik
 125. Projekt:Natrijev klorid
 126. Projekt:Jabolčna kislina
 127. Projekt:Etilenglikol
 128. Acetilen/Varnostni list
 129. Projekt:Metanol
 130. Projekt:Magnezij
 131. Projekt:Naftalen
 132. Projekt:Natrijev hidroksid
 133. Projekt:Natrijev klorat
 134. Žveplova kislina/Varnostni list
 135. Projekt:Klorovodikova kislina
 136. Projekt:Kloroform
 137. Projekt:Klorbenzen
 138. Projekt:Triklorocetna kislina
 139. Projekt:Vodikov peroksid
 140. Projekt:Metilalkohol
 141. Projekt:Natrijev fluorid
 142. Ogljikov dioksid/Varnostni list
 143. Projekt:Didušikov oksid
 144. Glicerol/Varnostni list
 145. Metan/Varnostni list
 146. Projekt:Nitroceluloza
 147. Projekt:Dekaboran
 148. Projekt:Etilmerkaptan
 149. Projekt:Kalijev klorat
 150. Projekt:Kalcijev karbid
 151. Projekt:Fosforjev hidrid
 152. Projekt:Fenotiazin
 153. Projekt:Ksenonov difluorid
 154. Projekt:Litijev hidrid
 155. Projekt:Metilacetat
 156. Projekt:Morfolin
 157. Projekt:Kalcijev oksid
 158. Projekt:Kalijev sulfat
 159. Projekt:Mezitilen
 160. Projekt:Oleum
 161. Projekt:Ogljikov žveplec
 162. Projekt:Monoklorodifluorometan
 163. Projekt:Biotensid
 164. Projekt:Brezvodni amonijak
 165. Projekt:Dimetil-eter
 166. Projekt:o-Tolidin
 167. Projekt:n-Heptan
 168. Projekt: White spirit
 169. Projekt:Freon 22 (frigen 22)
 170. Projekt:Mravljinčna kislina in njene raztopine z več kot 25% HCOOH
 171. Projekt:4-Klor-2-metil-fenoksi-ocetna kislina /mcpa/
 172. Amonijak/Varnostni list
 173. Projekt:Naftalin
 174. Projekt:Polipropilen
 175. Projekt:Propen
 176. Projekt:Stiren
 177. Projekt:Titanov tetraklorid
 178. Projekt:Tributilamin /izotributilamin/
 179. Projekt:Propanal
 180. Projekt:Tionilov klorid
 181. Projekt:Terpentin
 182. Projekt:Tetralin
 183. Projekt:Tetrahidrofuran
 184. Projekt:Vodikov cianid, cianovodikova kislina
 185. Projekt:Trinitrobenzen
 186. Projekt:Triklorsilan
 187. »Zemeljski plin/Varnostni list
 188. Projekt:-1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan/lindan, gama-HCH, ama-BHC
 189. Projekt:Kerozin
 190. Projekt:Tekoči kisik
 191. Projekt:Kalijev jodid
 192. Projekt:Kalijev perklorat
 193. Projekt:Kalijev permanganat
 194. Projekt:Fosfor/rdeči fosfor
 195. Projekt:Kloranilin
 196. Projekt:o-Klorofenol
 197. Projekt:Karbolineji
 198. Projekt:Žveplovi kloridi -dižveplov diklorid, žveplov diklorid, žveplov tetraklorid
 199. Projekt:Živosrebrov /II/ oksid-dicianid
 200. Projekt:Vodikov jodid, brezvodni