ਸਕੂਲ:ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ

Welcome to the School of ਸਕੂਲ:ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ!

{{center|1=[[Wikiversity:Schools#ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਸਕੂਲ|ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਸਕੂਲ]}}

ਸਪੇਸਟਾਈਮ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰਣ । ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਪੇਸਟਾਈਮ ਦੀ ਜੀਓਮੈਟਰੀ (ਰੇਖਾਗਣਿਤ) ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ (ਵਕਰਿਤ) ਜੀਓਮੈਟਰੀ (ਰੇਖਾਗਣਿਤ) ਨੂੰ ਗਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
 • ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨEdit

 • ਵਿਭਾਗ ਟੌਪਿਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਿਸੋਰਸ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੰਨਾ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਓਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਰਿਸੋਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਿਸੋਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ [Help:ਕੋਰਸ|ਕੋਰਸ]], ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਸਬਕ, ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਰਿਸੋਰਸ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੌਪਿਕਸ, ਖਾਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਔਫ ਸਾਇੰਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂEdit

ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨEdit

ਇਹ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਵੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। , ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਰੇਕ ਓਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, “ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂ੍ੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਕਰਨਾ; ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਤਜ਼ੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਕ ਬਣਾਓਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ ।

 • ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਟੌਪਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ Topic:ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ/ਕੋਰਸ.
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂEdit

 
The majestic spiral galaxy NGC 4414 was imaged by the Hubble Space Telescope as part of the HST Key ਯੋਜਨਾ on the Extragalactic Distance Scale

ਰਿਸਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂEdit

ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਿਸੋਰਸEdit

 
A Superconductor demonstrating the Meissner Effect.

As with all ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ disciplines the courses here are supported by the texts at ਵਿਕੀਬੁੱਕਸ specifically of interest are the books on the ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ bookshelf. The books below are representative of what is available.

ਅੰਦਾਜ਼ ਗਾਈਡਜ਼Edit

ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਰਿਸੋਰਸEdit

Template:ਚਾਰਜ ਔਂਟੌਲੌਜੀ

Template:ਗਣਿਤ ਰਿਸੋਰਸ


ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲEdit

ਵਿਕੀਬੁੱਕਸEdit

ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋEdit

ਇਹ ਪੰਨੇ ਫੈਲਾਓ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ:

No pages meet these criteria.

ਲੋਕEdit

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕEdit