Wikiversity:Research guidelines/Ru

Wikiversity:Language select

talk page
talk page
العربية: تحوي هذه الصفحة خلاصة بالنقاشات التي أجريت بلغات مختلفة. لمناقشة هذا الموضوع بلغتك, إذهب إلى صفحة نقاش (تعلم المزيد).
български: Тази страница съдържа кратко изложение на обсъжданията, извършващи се на няколко езика. За да се изкажете по тази тема на родния си език, отидете на страница за обсъждане (Научете повече).
Deutsch: Diese Seite enthält Zusammenfassungen von Diskussionen, die in verschiedenen Sprachen geführt wurden. Eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion in Deiner eigenen Sprache besteht auf der Diskussionsseite (Mehr dazu).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα περιέχει τις περιλήψεις των συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες. Για να συζητήσετε για αυτό το θέμα στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στη σελίδα συζήτησής (μάθε περισσότερα).
English: This page contains summaries of discussions which have taken place in various languages. To discuss about this subject in your language, go to the talk page (learn more).
français: Cette page contient les résumés des discussions ayant eu lieu dans différentes langues. Pour participer à la discussion dans votre langue, consultez la page de discussion (plus d'infos).


italiano: questa pagina contiene un riassunto delle discussioni che ci sono state nelle differenti lingue. Per partecipare alla discussione nella vostra lingua consultare la pagina di discussione (per info).


日本語: このページは、様々な言語で行われた議論の要約を含んでいます。あなたの言語で、この事柄についてを議論をするには、ノートページでお願いします。(もっと詳しく)
Nederlands: Deze pagina bevat samenvattingen van de discussies die hebben plaatsgevonden in verschillende talen. Om mee te discussiëren in uw eigen taal moet u naar de Overlegpagina gaan (Meer informatie).
norsk: Dette siden inneholder sammendrag av diskusjoner som har funnet sted på forskjellige språk. For å diskutere dette emnet på ditt språk, gå til diskusjonssiden (les mer).
Ripoarisch: Op dä Sigk hee senn koote Zesammefassonge fun dä Shtemme uss_ennem Klaaf, wo de Lück mieh wi ëjn Shprooch schwaade. Medmache kannß_De en Dinge Sprooch op dä Klaaf_Sigk (Mieh hee_drövver …).
português: Esta página contem sumários de discussões feitas em diversos idiomas. Para discutir sobre este assunto em sua língua, vá até a página de discussão (mais informações).
русский: Эта страница содержит краткое изложение обсуждения, которое ведется на нескольких языках. Чтобы высказаться на эту тему на своем языке, пройдите на страницу обсуждения (Узнать больше).
svenska: Denna sida innehåller sammanfattningar av diskussioner som förts på flera olika språk. Diskussioner på svenska sker på diskussionssidan. (Läs mer om språksamordning).
español: Ésta página contiene resúmenes de discusiones, los cuales se han hecho en diferentes idiomas. Para discutir sobre éste tema en su idioma, vaya a: página de discusión (más información).
中文: 此頁有在各種語言上進行的討論的總結. 若您想用您的語言討論此主題, 請進討論頁. (多語言系統)


Project proposal
Scope
About Wikiversity (draft)
Learning
Online Course
What Wikiversity is not
Wikiversity subcommittee
Moving Wikiversity forward
Wikiversity overview
Wikiversity in Wikibooks
(originally at the meta-wiki)


Участники Викиверситета могут заниматься оригинальными научными исследованиями, которые соответствуют образовательной миссии Викиверситета. Сфера исследований в Викиверситете ограничена теми видами исследования, которые содействуют обучению, а также целям Wikimedia Foundation. Для обеспечения высокого качества исследований, Руководство по исследованию Викиверситета подчёркивает два главных вопроса: проверяемости и этики. Оригинальные исследования в Викиверситете подлежат экспертной оценке, чтобы позволить исследовательскому сообществу Викиверситета стремиться к проверяемости. Участники Викиверситета, которые занимаются исследованиями обязаны соблюдать этические правила относительно научных исследований.

Научно-исследовательская деятельность в Викиверситете включает вторичные научные исследования (обзор литературы) и оригинальные исследования, которые предполагают другие методы, подходящие для вики-сообщества, такие, как изучение динамики вики-сообществ как таковых. Вся исследовательская деятельность должна быть прозрачной и осуществляться таким образом, чтобы методы исследований могли подвергаться экспертной оценки и независимой проверке другими. Некоторые исследовательские проекты Викиверситета придерживаются обычной для Викимедиа нейтральной точки зрения, но некоторые — нет. Практика исследований в Викиверситете, как ожидается, будет построена на цитировании достоверных источников, честности и раскрытии потенциальных конфликтов интересов. Экспертная оценка научно-исследовательских проектов осуществляется вики-сообществом. Предполагается, что обзором исследовательских проектов будет руководить Наблюдательный совет — орган, состоящий из участников Викиверситета, выбранных сообществом, чтобы использовать их опыт в конкретных предметных областях. Члены наблюдательного совета используют свои опыт и знания, чтобы помочь сообществу в опознавании и принятии мер относительно недостоверных исследований.

Главная цель исследований в Викиверситете состоит в том, чтобы помочь людям узнать, как делаются хорошие исследования. Еще одна долгосрочная цель — изучить возможность создания сообществ исследователей, которые могли бы производить официальное рецензирование, что позволило бы "вики-публикации" результатов исследований. Возможно, со временем научное сообщество Викиверситета будет содействовать публикации рецензируемых научных отчётов, которые будут признаны надежным источником для цитирования в братских проектах, таких как Википедия и Викиучебники.

Сфера научных исследований edit

См. страницу соглашений о сфере исследований.

Участники Викиверситета занимаются широким диапазоном научных исследований. Научная оценка существующих знаний (иногда называемая вторичным или кабинетным исследованием [1]) является неотъемлемой частью образовательной деятельности Викиверситета. Применения критического мышления в исследовании — даже в обзоре существующей литературы (вторичное исследование) — может привести к результатам оригинального исследования. Викиверситет поддерживает и поощряет все находящиеся в его рамках исследования подобного рода.

Исследования и нейтральная точки зрения edit

В целях поддержки академических свобод ([2]), Викиверситет разрешает участникам выходить за рамки традиционного для фонда Викимедия правила Нейтральной Точки Зрения (NPOV). Это позволит исследователям изучать ограниченные точки зрения, даже если они находятся вне традиционных направлений науки, до тех пор, пока в исследовании будет отсутствовать предубеждение, и пока в нем будут выполняться высокие стандарты науки.

Область оригинальных исследований edit

Оригинальные исследования проводятся по многим причинам, не все из которых соответствуют целям и формату Викиверситета. Далее приведены примеры исследований, который выходят за рамки образовательной миссии и возможностей Викиверситета:

 • маркетинговое исследование, который продвигает определенный коммерческий продукт или политического кандидата; а также любой другой вид исследования, цель которого не входит в образовательную миссию Викиверситета;
 • исследование, которое нарушает правила фонда Викимедия, такие как Соглашение о конфиденциальности;
 • исследование, которое незаконно или неэтично;
 • исследование, которое было официально рецензировано Институционным Наблюдательным Советом (исключения: если исследовательский проект, проведеный совместно с сайтом Викиверситета был рецензирован и одобрен существующим Наблюдательным Советом серьезного исследовательского учреждения, и если проект был открыто проведен по одобренному Наблюдательным Советом протоколу).

Проверяемость edit

Все оригинальные исследовательские проекты в Викиверситете должны проводится открыто и прозрачно, с тем, чтобы облегчить независимую и объективную проверку их методов и результатов другими участниками. Все исследования должны быть полностью снабжены методами, оригинальными мотивами (см. Открытие) и гипотезами. Ведущиеся исследования должны быть четко обозначены с помощью соответствующих шаблонов. Шаблоны исследований будут помещать связанные с исследованием веб-страницы в категорию «Исследование».

Честность edit

Результаты исследований нельзя изменять, искажать, исключать из отчета или фальсифицировать с целью искусственной подгонки под определенные ранее убеждения, желаемый результат или предлагаемые гипотезы.

Прозрачность edit

Из отчета об исследовании должно быть ясно: 1) что было сделано в ходе всех этапов исследования (и зачем); 2) каким образом утверждения сделаны на исходя из данных (и зачем). Это позволяет любому человеку, взглянув на исследование, решить для себя, является ли эта часть исследования хорошей или полезной. Необязательно, чтобы все данные были в публичном доступе, — хотя это было бы неплохо, — но если это нежелательно (например, по этическим причинам), они могут быть предоставлены отдельным лицам, по их запросу.

Объективность edit

Участники Викиверситета, принимающие участие в исследованиях должны осуществлять проведение исследования, а также отчет о нем, таким образом, чтобы другие могли независимо проверить и утвердить это исследование.

Все оригинальные исследования в Викиверситете должны осуществляться с целью получения объективных проверяемых результатов. Исследователи должны серьезно относиться к результатам анализа их данных и ни в коем случае не пытаться манипулировать данными для достижения ожидаемого результата. Если гипотеза выдвинута, результаты / данные должны быть использованы для того, чтобы ее подтвердить или опровергнуть. Не следует проводить исследования для того, чтобы подтвердить свою правоту, или доказать, что кто-то ошибается — наоборот, всегда необходимо критически относиться ко всем аспектам исследования, в том числе к самому себе.

Субъективность edit

Личные, субъективные точки зрения и мнения могут играть важную, даже центральную роль в исследовании, но они должны быть обозначены как таковые, и насколько это возможно совмещены с существующими идеями других исследователей с помощью ссылок на печатные источники, поддерживающие или рекомендующие идеи или образ действий вашего исследования. Вы можете свободно высказывать свои взгляды и мнения до тех пор, пока они научно связаны с вашими основными данными и / или вторичными источниками.

Нейтральная точка зрения edit

В Викиверситете стандартным подходом для проведения исследования является такой, при котором все исследования открыты для участия любым пользователям сообщества, и все связанные с исследованием викистраницы открыты для редактирования в соответствии с традиционным правилом Нейтральной точки зрения (НТЗ) фонда «Викимедия». Тем не менее, так как прогресс в знании и осмыслении включает в себя исследование новых идей, которые могут находится вне традиционных представлений о существующих знаниях, убеждениях и мышлении, Викиверситет позволяет исследователям изучать различные точки зрения до тех пор, пока исследование соответствует высочайшим стандартам научной этики. Если вы детально не попросите противоположного, другие люди будут редактировать ваш проект, соблюдая правило Нейтральной точки зрения.

Викиверситет это вики и, в целом, каждый может редактировать веб-страницы исследовательского проекта. Другие исследователи могут предложить альтернативный анализ ваших результатов, который может противоречить вашим результатам. Это поощряется, и Викиверситет поддерживает исследования, редактирование которых открыто для всех. Если вы решите разрешить редактирование веб-страниц исследования только для выбранной группы, учтите, что другие участники могут сделать копии вашей работы и редактировать эти копии в соответствии с правилом Нейтральной точки зрения. Если вы редактируете веб-страницы Викиверситета выходя за рамки НТЗ, вы должны дождаться для своей работы независимого рецензирования. Если ваши методы отличаются от практики исследований, изложенной в Исследовательских принципах Викиверситета, вас могут попросить отредактировать ваши материалы или методы, в противном случае ваши материалы могут быть исключены из Викиверситета. Если вы будете постоянно игнорировать рекомендации своих коллег, — и существует общее согласие по этому поводу — вам может быть запрещено редактирование Викиверситета.

Открытие edit

Если вы хотите проводить исследование за рамками НТЗ и / или ограничить круг лиц, которые могут редактировать вашу работу, вы должны открыто заявить о вашей предвзятости, о потенциальных конфликтах интересов, и быть исключительно открытым относительно цели вашего исследования. Заявляя о личной предвзятости вы поможете людям поверить вам и понять вашу точку зрения. Работая вне ограничений НТЗ вы налагаете на себя высочайшие стандарты научной этики, что означает, что методы и исследования будут подвергаться критической оценке и анализу экспертов.

Объявите о своих предвзятостях и о потенциальных конфликтах интересов, начиная свое исследование. Это укрепит доверие и поможет сообществу судить об исследовании с вашей точки точки зрения. Это позволит вам попасть в группу борющихся за добросовестность, и самонаблюдение.

Цитирование источников edit

Никто из исследователей не освобождается от необходимости быть в курсе существующих знаний и последних опубликованных результатов исследований. Тщательно приводите соответствующие источники, где это только возможно — и во вторичных исследованиях, и как составную часть проведения и отчетов оригинальных исследований.

Не всегда возможно включить оригинальное исследование в научный контекст, используя ранее опубликованные источники, в особенности тогда, как тема не изучалась прежде. Викиверситет открыт для научных исследований, которые стараются расширить границы знания. Там, где это возможно, вы должны привести соответствующие ссылки на ранее опубликованные исследования в вашей области, которые наиболее тесно связаны с тем направлением, с которым работаете вы. Вторичное исследование должно быть обязательно основано на проверяемых источниках, и содержать ссылки на все использованные источники.

Этика edit

 • Все исследования в Викиверситете должны осуществляться в соответствии с высокими стандартами научной этики (ссылка);
 • проекты, нарушающие или проверяющие традиционные правила этики не допускаются;
 • проекты, требующие контроля эксперта по исследовательской научной этике или Наблюдательного Совета не допускаются;
 • Наблюдательный Совет Викиверситета ответственнен за проверку проведения и методов всех исследовательских проектов.

Все исследования, размещенные в Викиверситете должны быть проведены с соблюдением этики. Викиверситет не разрешает исследования, допускающие ущерб (физический и моральный), обман или риск как для людей, так и для животных. Исследование не может быть размещено, если оно нарушает местные законов или международное право.

Исследовательские проекты, обычно требующие разрешения от Институционного Наблюдательного Совета (ИНС) запрещены в Викиверситете. Тем не менее, если авторитетный ИНС одобряет ваше исследование, Наблюдательный Совет Викиверситета может разрешить его.

Викиверситет посвящен поиску знаний и обеспечению системы, которая помогала бы людям узнать о мире. Викиверситет содействует соблюдению научной этики, что сохраняет его свободным от пропаганды, обмана и интеллектуального мошенничества (например, плагиата). Викиверситет — это не платформа для поддержки сторонников каких-либо конкретных политических движений, религиозных идеологий или научных, правовых или исторических теорий. Викиверситет может содержать научные исследования на любые темы, но Викиверситет создан не в целях продвижения каких-либо конкретных точек зрения, движений или систем верований.

Члены Викиверситета, принимающие участие в исследованиях не должны пытаться использовать Викиверситет для продвижения и распространения пропаганды или любого другого вида обмана или интеллектуального мошенничества, но редакторы Викиверситета должны оставаться преданными научному рассмотрению темы своего исследования. Это значит не искажать или скрывать факты, и не создавать незаконные данные, содержащие обман, нечестные или неэтичные по каким-либо другим соображениям. Исследователи в Викиверситете могут и должны изучать свои предметы с преданностью честности и высшим научным стандартам.

Викиверситетские стандарты научных и этических принципов проведения исследований обеспечиваются путем экспертной оценки. Большую часть рецензирования можно выполнять с помощью традиционных викисредств взаимодействия и редактирования веб-страниц. Тем не менее, некоторые виды фиктивных или неэтичных исследований могут быть опознаны только экспертами. Для того, чтобы защищить себя от подобных проблем, сообщество Викиверситета полагается на участие экспертов, которые будут управлять сообществом в целом для распознания фиктивных или неэтичных исследований, о чем говорится в следующем разделе.

Рецензирование edit

В Викиверситете процесс рецензирования исследования разделен среди участников сообщениства и управляется им, проходя через следующие этапы:

 1. Люди добавляют исследование в Викиверситет и маркируют его как «Исследование».
 2. Если исследование еще не готово, оно маркировано шаблоном, помещенным наверху страницы.
 3. Если кто-то рецензируя (например, просто читая) страницу находит что-то в исследовании сомнительным с методологической, этической или эпистемологической (ссылку) точки зрения, он может добавить соответствующий шаблон, или создать новый на основе существующих.
 4. Сомнительные страницы могут быть маркированы для удаления, или же может быть сделан запрос для комментариев.
 5. После обсуждения и рецензирования исследование может быть или отредактировано, удалено, или же послано для дальнейшего рассмотрения в Наблюдательный Совет (см. ниже).

Наблюдательный совет edit

См. полную версию соглашения о Наблюдательном Совете.

Некоторые и вводящие в заблуждение исследования может быть сложно обнаружить. Сообщество Викиверситета полагается на участие людей, имеющих опыт в области хороших исследовательских практик, и которые могут помочь сообществу опознать и исправить фиктивные или неэтичные исследования. Наблюдательный Совет будет принимать активное участие в руководстве сообществом и проверке всех исследований Викиверситета, выявляя и исправляя любые проблемы, нарушающие Исследовательские принципы Викиверситета.

Исследования на небольших викисайтах edit

Викисайты с небольшим количеством участников могут испытывать трудности в борьбе с вандализмом и правками, нарушающими Исследовательские принципы Викиверситета. Небольшие Викиверситеты могут иметь недостаточно крупное сообщество для поддержки Наблюдательного Совета. Решением для сообществ без активного Наблюдательного Совета может стать принятие соглашения фонда «Викимедия» об Отказе от Оригинальных Исследований.

Маргинальные исследования edit

Очевидное беспокойство вызывает вопрос о том, как мы будем взаимодействовать с маргинальными группами населения (например, нацистами, экстремистами и т. д.), которые хотят использовать Викиверситет как издательство. Наблюдательный Совет будет управлять сообществом таким образом, чтобы все исследовательские проекты, включая маргинальные исследования, проводились в соответствии с Исследовательскими принципами Викиверситета. Иногда может быть полезно изменять Исследовательские принципы Викиверситета таким образом, чтобы полностью исключить некоторые типы маргинальных исследований, если они разрушают Викиверситет или отвлекают сообщество от образовательной миссии.

К википубликации edit

В данный момент Викиверситет еще не имеет системы для официальной публикации отрецензированных исследований. Для исследовательских проектов Викиверситета может быть не важен окончательный опубликованный доклад о каждой части исследования. Не каждый вклад в исследование, находящееся в Викиверситете может быть точным или проверяемым. Тем не менее, целью исследовательской деятельности в Викиверситете является содействие обучению, поэтому мы не пренебрегаем неудачными исследовательские достижениями, а обсуждаем, исправляем и в дальнейшем опираемся на них. После того, как исследование завершено, итоговый доклад может быть размещен на странице Викиверситета. Первичные данные и отчет об исследовании могут быть защищены от дальнейшего редактирования, и оставлены для исторического архива. Целью Викиверситета является создание сообществ исследователей, которые могли бы официально выполнять коллегиальное рецензирование подобных отчетов об исследованиях. Пока такая система для коллегиально рецензированных «википубликаций» будет создана, участники Викиверситета должны рассмотреть возможность публикации оригинальных исследований в существующих журналах (научных). Наблюдательный Совет в конечном итоге может превратится в команду надежных экспертов, которые будут поддерживать официальную процедуру коллегиального рецензирования.

См. также edit