Wikiversity:Language select

talk page
talk page
العربية: تحوي هذه الصفحة خلاصة بالنقاشات التي أجريت بلغات مختلفة. لمناقشة هذا الموضوع بلغتك, إذهب إلى صفحة نقاش (تعلم المزيد).
български: Тази страница съдържа кратко изложение на обсъжданията, извършващи се на няколко езика. За да се изкажете по тази тема на родния си език, отидете на страница за обсъждане (Научете повече).
Deutsch: Diese Seite enthält Zusammenfassungen von Diskussionen, die in verschiedenen Sprachen geführt wurden. Eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Diskussion in Deiner eigenen Sprache besteht auf der Diskussionsseite (Mehr dazu).
Ελληνικά: Αυτή η σελίδα περιέχει τις περιλήψεις των συζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες. Για να συζητήσετε για αυτό το θέμα στη γλώσσα σας, πηγαίνετε στη σελίδα συζήτησής (μάθε περισσότερα).
English: This page contains summaries of discussions which have taken place in various languages. To discuss about this subject in your language, go to the talk page (learn more).
français: Cette page contient les résumés des discussions ayant eu lieu dans différentes langues. Pour participer à la discussion dans votre langue, consultez la page de discussion (plus d'infos).


italiano: questa pagina contiene un riassunto delle discussioni che ci sono state nelle differenti lingue. Per partecipare alla discussione nella vostra lingua consultare la pagina di discussione (per info).


日本語: このページは、様々な言語で行われた議論の要約を含んでいます。あなたの言語で、この事柄についてを議論をするには、ノートページでお願いします。(もっと詳しく)
Nederlands: Deze pagina bevat samenvattingen van de discussies die hebben plaatsgevonden in verschillende talen. Om mee te discussiëren in uw eigen taal moet u naar de Overlegpagina gaan (Meer informatie).
norsk: Dette siden inneholder sammendrag av diskusjoner som har funnet sted på forskjellige språk. For å diskutere dette emnet på ditt språk, gå til diskusjonssiden (les mer).
Ripoarisch: Op dä Sigk hee senn koote Zesammefassonge fun dä Shtemme uss_ennem Klaaf, wo de Lück mieh wi ëjn Shprooch schwaade. Medmache kannß_De en Dinge Sprooch op dä Klaaf_Sigk (Mieh hee_drövver …).
português: Esta página contem sumários de discussões feitas em diversos idiomas. Para discutir sobre este assunto em sua língua, vá até a página de discussão (mais informações).
русский: Эта страница содержит краткое изложение обсуждения, которое ведется на нескольких языках. Чтобы высказаться на эту тему на своем языке, пройдите на страницу обсуждения (Узнать больше).
svenska: Denna sida innehåller sammanfattningar av diskussioner som förts på flera olika språk. Diskussioner på svenska sker på diskussionssidan. (Läs mer om språksamordning).
español: Ésta página contiene resúmenes de discusiones, los cuales se han hecho en diferentes idiomas. Para discutir sobre éste tema en su idioma, vaya a: página de discusión (más información).
中文: 此頁有在各種語言上進行的討論的總結. 若您想用您的語言討論此主題, 請進討論頁. (多語言系統)
Project proposal
Scope
About Wikiversity (draft)
Learning
Online Course
What Wikiversity is not
Wikiversity subcommittee
Moving Wikiversity forward
Wikiversity overview
Wikiversity in Wikibooks
(originally at the meta-wiki)


Исследования — это неотъемлемая часть образовательной и профессиональной деятельности во многих областях. Викиверситет должен поддерживать исследовательскую работу в многих направлениях, некоторые из которых могут быть уникальными и полезными для общества.

Проблемы исследований, которые следует решить, включают необходимость определить, какие их типы должны проводиться в Викиверситете, как их организовать и как ими управлять. Идеи и предложения по этому поводу просьба предлагать ниже.

В университетах различные проблемы обрабатываются разными службами. С развитием Викиверситета количество заинтересованных лиц будет увеличиваться, что способствует исследовательской работе. Ответственность за ясность сформулированных здесь тем должна быть возложена на Викиверситет или инструкторов.

От англоязычных участников:
Английская страница обсуждения Scope of research (Область исследования) посвящена видам оригинальных исследований, которые могут быть позволены в викиверситете:

  1. Обзоры существующей литературы, результатом которых становятся новые знания.
  2. Исследовательские проекты в Викиверситете, которые используют исследовательские методы вдобавок к обзору существующей литературы. (пример).
  3. Совместные исследовательские проекты, которые задействуют исследователей из научных учреждений за пределами викиверситета. (пример).