Phép toán số

Các phép toán được thực thi trên các số bao gồm