Open main menu

Գլխավոր էջ

Ին՞չ է ՎիքիլսարանըEdit

Վիքիլսարանը Վիքիմեդիա Հիմնադրամի նախագիծ է: Սա անվճար սովորելու նյութերի ստեղծման կենտրոն է: We host free education resources and scholarly projects. We also aim at interacting with other wikimedia projects and support their content developments. Ներկայումս, Անգլերենը, Գերմաներենը, Իսպաներենը, Ֆրանսերենը, Իտալերենը, Հունարենը, Ճապոներենը, Կորեերենը, Պորտուգալերենը, Չեխերենը, Ֆիններենը և Ռուսերենը զարգանում են որպես առաձին նախագծեր: Տես նաև՝ States of Wikiversities:

Ին՞չ է Վիքիլսարան փորձնականըEdit

Wikiversity Beta is a multilingual hub for the coordination of Wikiversity projects in different languages, to further our mission as in the Wikiversity project proposal. This website hosts discussions about Wikiversity policy for original research.

Wikiversity beta also serves as an incubator for Wikiversities in languages that have not yet got their own sites.

To have a new Wikiversity site, you need ten active participants for the project. Then you can request (at meta) for a new language domain to be set up. Meanwhile, please add your project's main page to Template:Main page.

See also: Frequently Asked Questions.

Works in progressEdit

Have your sayEdit