اصلی رج‌ئون آموزشی
ادیان

اسلاممسیحییهودادیان

زوون

عربی زوون اینگیلیسی جاپونی فرانسوی دیگه زوون‌ئون

علوم

شیمیفیزیکریاضیکامپیوترسکس

علوم ایجتماعی

جوغرافیاتاریخبازی‌ئونهونر

کایری

شما خانی اینجه کایری هاکنی؟ کایرون

اینجه قوانین همون مازرونی ویکی‌پدیا قوانین ره موندنه و همونجه واری ویکی‌مدیا پروژه بِن دره. ونه فرق اینه که اینجه شِما ونه شه یاد بییته‌ئون ره ات تی بنویسین که طرف به صورت تئوری و عملی یادبَیره نا اینکه فقط بخونده و اطلاعات بَییره.

 
اینجه کاجوئه؟

ویکی دونشگاء

اگر که خانی امه ویکی دانشگا سربیری [1] ره بزنین "edit" سر کلیک هکنین و "Arguments in favour"ه جیر ایته مووافقت پیغام به زوون اینگیلیسی وینی. تینید دیگرؤنه پیغؤمه نی هؤره کوپی هکنینlogo de la wikiversité
کومک

ویكی دونشگاء

شما بتوندی اینجه امه جا کایری هاکنی. اول ونه اتا رأی امسه هادی بعدش هم بتوندی اینجه هرچی که بلدی ره بقیه سه بنویسی تا اونان هم یاد بیرن


اینجه هرکاری بلدی ره بنویس تا بقیه کایرون هم یاد بیرن همینتی ته هم بتوندی وشون چی‌ئون ره یاد بیری. 777 چنتا حاشیه‌ای صفحه:


عکسون و فیلمای جا
ویکی‌تلمبار
ترنه خَورون جا
ویکی‌خَوِر
ویکی واژه‌نومه‌‌ی مازرونی
ویکی‌واژه
گت ِمردمون ‌بائوته‌ئون ِجا
ویکی‌بائوته
مازرونی کتابخِنه
ویکی‌کتاب
کتابون ِانگلیسی‌زوون
ویکی‌ونگِ‌وا
درباره حیوونا و گیاهون
ویکی‌زیست
ویکی‌پدیا
ویکی‌دانشگاه
گت ویکی(مدیاویکی)
متاویکی