මුල් පිටුව

Sunday, August 7 2022

විකිසරසවිය බීටා වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

_

විකි සරසවිය යනු කුමක්ද?Edit

විකි සරසවිය යනු විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියකි.