මුල් පිටුව

Saturday, March 2 2024

විකිසරසවිය බීටා වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

_

විකි සරසවිය යනු කුමක්ද? edit

විකි සරසවිය යනු විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියකි.