මුල් පිටුව

Monday, March 27 2023

විකිසරසවිය බීටා වෙතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

_

විකි සරසවිය යනු කුමක්ද?Edit

විකි සරසවිය යනු විකිමාධ්‍ය පදනමෙහි ව්‍යාපෘතියකි.